www.e-teisininkas.lt
NUOŠIRDI IR SĄŽININGA TEISINĖ PAGALBAMūsų straipsniai ir komentarai


Grįžti į peržiūrą

2017-03-22

LAIMA PLATŪKYTĖ: tiesioginei rinkodarai tarp verslo subjektų išankstinis sutikimas taip pat privalomas

Naujas įmones įsteigę klientai dažnai skundžiasi įkyriais paslaugas “specialiai naujoms įmonėms“ siūlančiais pardavimų vadybininkais.

Įkyriai siūlytis nesidrovi ir didieji bankai, ir telekomunikacijų bendrovės, ir įvairios darbų saugos mokymus organizuojančios įmonės, buhalterines paslaugas teikiančios įmonės. Klientai pasakoja, kad po naujo juridinio asmens įregistravimo praktiškai dar apie mėnesį jie negali atsiginti nuo tokių “paslaugėlių“ siūlytojų tiesioginių skambučių ir elektroninių laiškų. Dalis tų skambučių ir laiškų būna netgi su klaidinančia informacija – pavyzdžiui, kad “visi naujai įsteigtų juridinių asmenų vadovai privalo išklausyti darbų saugos mokymus“, nors tai toli gražu nėra tiesa ir galėtų (turėtų) būti pripažinta klaidinančia reklama už kurią yra baudžiama administracine tvarka.

Taigi, ką šiuo klausimu numato teisės aktai ir ką apie tokią tiesioginių pardavimų praktiką sako teismų praktika?

Išankstinį sutikimą tiesioginei rinkodarai privaloma gauti tiek iš fizinių asmenų (vartotojų), tiek iš verslo subjektų

Praktikoje dažnai manoma, jog išankstinį sutikimą būtina gauti tik tada, kai tiesioginės rinkodaros adresatas yra fizinis asmuo (vartotojas). Teigiama, kad jeigu tiesioginės rinkodaros adresatas yra verslo subjektas, išankstinis sutikimas neturi būti gaunamas, kadangi jis pats savo kontaktinius duomenis pateikia viešai (puslapis internete, kontaktiniai duomenys reklaminėje medžiagoje, VĮ “Registrų centras“ pateikti vieši kontaktiniai duomenys ir pan.)

Tai yra klaidinga nuomonė.

Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo ir Vilniaus apygardos administracinio teismo nagrinėtoje byloje UAB „Teltonika“ vs. Asmens duomenų apsaugos inspekcija yra konstatuota, jog kontaktinių duomenų paskelbimas internete, visų pirma, yra sietinas su kreipimusi į tokį subjektą jo vykdomos ūkinės veiklos klausimais, t. y. siekiant gauti jo teikiamas paslaugas, įsigyti jo parduodamas prekes ir pan. Toks duomenų paskelbimas savaime nereiškia duomenų subjekto leidimo (sutikimo) minėtus duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslais.

Tokia išvada padaryta taikant ne tik nacionalinius teisės aktus, bet ir Europos Sąjungos teisės normas. Konkrečiai, 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 514) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/136/EB. Ši direktyva, papildydama Direktyvą 95/46/EB, siekia apsaugoti fizinių asmenų pagrindines teises ir ypač jų teisę į privatumą, taip pat ir teisėtus juridinių asmenų interesus.

Išankstinis sutikimas negali būti gaunamas telefoninio pokalbio metu, o privalo būti duotas dar prieš atliekant tiesioginės rinkodaros skambutį

Lietuvos verslo praktikoje vis dar įprasta, jog vykdant tiesioginę rinkodarą sutikimą bandoma gauti ne iš anksto, bet pavyzdžiui, jau pačio skambučio metu (greitakalbe pažeriant keletą nuobodžių sąvokų).

Tokia verslo praktika neatitinka nei Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo, nei Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo nuostatų, nei tuo labiau Europos Sąjungos teisės aktų ar teismų praktikos šiuos teisės aktus taikant.

Aukščiau minėtoje administracinėje byloje yra konstatuota, jog duomenų subjekto (įskaitant ir atvejus, kada adresatas yra verslo subjektas) sutikimas su tiesioginė rinkodara negali būti numanomas, o privalo būti išankstinis ir aiškiai išreikštas. Tuo tarpu aplinkybės, jog pardavėjui kiekvieną kartą paskambinus adresato darbuotojų yra klausiama, ar jie sutinka ir gali kalbėti, nėra pakankamos konstatuoti tokių skambučių teisėtumą, kadangi sutikimas privalo būti išankstinis, o ne gaunamas jau post factum, t.y. jau atliekamo skambučio eigoje.

Apibendrinant – sutikimas tiesioginei rinkodarai privalo būti išankstinis ir nesvarbu, ar adresatas yra fizinis asmuo (vartotojas), ar verslo subjektas.

© Kopijuoti be e-teisininkas.lt sutikimo draudžiama.

LAIMA PLATŪKYTĖ
laima@e-teisininkas.lt
+370 617 40008Grįžti į peržiūrą